Het ACE-curriculum

Mastery learning

Het onderwijssysteem van het ACE curriculum is gebaseerd op ´mastery learning´ een methode die erop is gericht alle studenten aan het eind van de onderwijsperiode de leerstof op een tevoren vastgesteld niveau te doen beheersen. In tegenstelling tot ge-bruikelijke methoden waarbij de prestatie van de te beoordelen groep als uitgangspunt wordt gekozen (zodat bijv. steeds een derde van de leerlingen onvoldoende scoort, een derde matige resultaten boekt en een derde gerekend mag worden tot de leerlingen met goede resultaten) wordt bij mastery learning strikt de vooraf vastgestelde norm gehan-teerd.

Mastery learning is individueel gericht onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in aanleg, motivatie en leervaardigheid bij de leerlingen. De beschikbare tijd voor ieder onderdeel uit het programma is daarom variabel. De student mag pas aan iets nieuws beginnen als het voorafgaande voldoende gekend wordt. 

Individueel

De school biedt een fantastisch, individueel curriculum, afgestemd op het kind. Een zogenaamde "diagnostic test" wordt gebruikt om in ieder vak te zien op welk niveau uw kind is. Het leerproces van het kind staat centraal. Zij/hij leert verantwoor-ding te nemen voor haar/zijn eigen leer-werk. Leerkrachten geven individuele aandacht, uitleg en bemoediging en helpen bij het stellen van doelen. 

Tweetalig

De meeste vakken zijn in het Engels. Engels wordt al van jongs af aan geleerd. Degenen die nog onvoldoende Engels spreken beginnen eerst met ´Speaking English with Ace & Christi´. Nederlandse vakken worden uiteraard in het Nederlands gegeven.

Met plaatjes worden woorden in het Engels steeds herhaald en soms ook in spelvorm geoefend. 


Extra curriculum in het basisonderwijs

Naast de Engelse vakken wordt Nederlandse taal- en spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer gegeven.

Extra curriculum in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs worden studenten voorbereid op het Staatsexamen Nederlands op VMBO, HAVO of VWO niveau. 

In de ´Biblical Studies´ van het ACE-programma, waarin meer achtergrond informatie wordt gegeven over de Bijbelboeken, zijn de volgende boeken onderdeel van de lesstof op deze school: De Wens der Eeuwen & Lessen uit het leven van alledag. Deze geven meer inhoudelijke informatie over de Evangeliën, Jeruzalem tot Rome, over de brieven van Paulus en De grote Strijd t.a.v. de strijd tussen goed en kwaad, zoals die z´n hoogtepunt vindt in het boek de Openbaring.  Bij het Oude Testament: Profeten & Koningen en Patriarchen & Profeten. Daarnaast zijn er supplementen op de studie van Successful Living en een boek van A.T. Jones, t.a.v. praktische levensvragen en de rol van de Bijbel in het onderwijs.